Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması
Kurumsal

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)'nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. madde ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ dayanıklı işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusuyla Kigilli Organizasyon (“ Kigilli Organizasyon” veya “Şirket”) olarak işlenen kişisel bilgileriniziz hakkında sizi bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.


1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Kigilli Organizasyon  ile birlikte muhafaza edilen kimlik almaz (adı soyadı, anne-baba adı, nüfus takvimi, TCKN, uyruk, medeni hal, doğum tarihi/yeri, vergi kimlik numarası, ehliyet, pasaport numarası) iletişim bilgileriz (ev/ iş adresi, e-posta, cep telefonu, ikametgâh, kayıtlı elektronik posta adresi -KEP), müşteri işlem bilgisi (şikâyet ve talep bilgisi, fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgisi), işlem güvenliğini silmez (IP adresi), banka hesabı sistemlerindez (banka hesap numarası, fatura/borç bilgisi, IBAN numarası, kredi kartı numarası), şirketlerimizin yerleşke güvenliğine ilişkin veriler (CCTV kayıtları), iş/profesyonel yaşam ve eğitim rejimiz (meslek, mezun olunan okul, meslekler için alınan eğitim, sertifikalar, özgeçmiş) ve özel olarak bütünleştirilmesiz (sağlık verileri) işlenmektedir.


2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Kigilli Organizasyon ile muhafazanız kapsamında elde edilen kişisel bakımları aşağıda verilen yerlerle işlenmektedir;
Mal/hizmet üretim ve operasyonların yaygınlaşması,
Mal/hizmet satışlarının yaygınlaşması,
Organizasyon ve etkinlik yönetimi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum faaliyetlerinin yayılması,
Web sitesi ve sosyal medya platformlarından iletilen talep ve satışların takibi, müşteri memnuniyetine yönelik hizmetlerin satışları,
Proje dağıtımı,
Reklam/kampanya/promosyon paketleri ile pazarlama ve analizlerinin yaygınlaştırılması,
Eğitim ürünleri dağıtımı,
Enerji kimlik belgelerinin geniş ve geniş kapsamlı takip ve iletişim bileşenleri,
Sözleşme
parçalarının depoları,
Mal/hizmet satış sonrası destek depoları, finans ve işlerinin depoları,
Bilgi ömrü ve fiziksel mekân güvenliğinin temini,
Usta ile nihai nefretin bir araya getirilmesi,
Usta ve müşteri sadakat programı başvuru kayıtlarının yapılması, usta ve müşteri sadakat programlarının gerçekliği, sadakat programı puan uygulamalarının erime
Müşteri/tedarikçi/iş sevgilisi kayıt ve iptallerinin yapılması,
Lojistik kırılmasının yapılması ,
Hukuk işlerinin takibi ve dağıtımı,
Şirket raporlamalarının yapılması,
İşyeri, iş ve çalışan sağlık ve güvenliğin bakımı ile takibi,
Kurumsal kaynak kayıtlarının yapılması.


3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Kişisel haklarız; KVKK'nın kişisel verilerinin saklanması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hüküm kapsamındaki işbu Aydınlatma Metni'nin 2. maddesinde yer alan kurallarıyla, yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara, kişilere, kayıtlı ve çalıştırılanki grup şirketlerimiz, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçi ve hizmet sağlayıcı firmalar ve sağlık kuruluşlarına aktarılabilmektedir.


4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel haklarız, Şirketin hukuki ilişkilerinizin oluşumu sırasında ve söz konusu olanların devamı yapılabileceği boyutlardan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, İçeriği ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kılavuzları sözlü, kayıtlı veya elektronik olarak toplanmaktadır. Bu bilgilerin kişiselleştirilmesi, KVKK'nın 5, 6 ve 8. kategorilerde belirtilen ve aşağıda verilen hukuk esaslarına dayanılarak işlenmektedir.

Açık rızanızın alınması,
Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere sistemin tabi olduğu mevzuatta mevzuata uygun olması, Müşterilerin
cüzdanına ilişkin ulusal ve uluslararası alanda ilke ve esaslara uyumun sağlanması, mevzuat ve resmi otoritelerce kuralları bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme Uyumluluk,
Bir sözleşmenin oluşturulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin talep edilen ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve akdettiğiniz sözleşmelerin gerekliliğinin yerine getirilmesi, Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş
olması
,
Bir hakkın kullanılması, kullanılması veya korunması için veri işlenmesinin zorunlu olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sahibinin meşru menfaatleri için veri kullanılmasının zorunlu olması.
Özel şifrelerin kişiselleştirilmesiz aşağıdaki kanuna dayalı sebeplere dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

Açık rızanızın olmaması,
Sağlık dışında kişisel veriler, kanunlarda kayıt hallerde açık rızası aranmaksızın,
Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakımın çalıştırılması, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama amacıyla altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.


5. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kanun'un 11. maddesinde saklanan kişisel verilerinize ilişkin ilişkiler olarak aşağıdaki haklar bulunmamaktadır.
Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verilerin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bilme,
Kişisel verilerin kaybolması veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların silinmesi ,
Kişisel verilerin silinmesini veya silinmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesi ya da yok edilmesi, bu kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesi istememe,
İşlenen verilerin silinmesinin otomatik olarak kaydedilmesi, kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması,
Kişisel verilerin silinmesi kanuna aykırı olarak devam etmesi nedeniyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


6. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ
İlgili kanun ve sair mevzuata uygun yasal haklarız izin verilmeyen taleplerinizi dilekçe ve kimlik doğrulayıcı belgeler ile birlikte “Ünalan Mahallesi, Ünsalan Caddesi, No:26/A Üsküdar-İstanbul/TURKEY” adresimize elden iletebilir , noter kanalıyla ulaştırabilir veya info@killigil.com ile güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. madde uyarıca talebinizi kimlik doğrulayıcı belgeler ile birlikte info@vizyonistanbul.org ile birlikte iletebilirsiniz.

Teklif Al